Schoolraad

De schoolraad is een officieel orgaan dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van vier geledingen: ouders, leerkrachten, leerlingen, lokale gemeenschap. De voorzitter wordt gekozen onder de leden. Naast de vertegenwoordigers van genoemde geledingen zijn ook directie en leden van het schoolbestuur aanwezig op de vergaderingen, zij hebben echter geen stemrecht.
De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school, bv. het advies bij een aanvraag tot oprichting van een nieuwe studierichting, het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school, ... Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.
Een belangrijke rol van de schoolraad is op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. De directeur geeft hiervoor bij elke vergadering een stand van zaken. Ook strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema's, specifieke pedagogische activiteiten enz. worden besproken.
De schoolraad komt ongeveer vier keer per jaar samen.

-voorzitter: Els Bekx
-leerlingen: Aurelie Caudron (4NAWE a), Lara Vissenbergh (7GERE)
-leraars: Karine Luyten, Barbara Van der Bracht
-lokale gemeenschap: Els Bekx, Troy Lambrecht
-ouders: Joeri Heyman, Asmaë Lamrani