Lees meer over ons pedagogisch project

Kwalitatief en toekomstgericht onderwijs

Wij gaan ervan uit dat elk kind het onderwijs moet krijgen waarin hij zich het best kan voelen, en dat vanuit een positieve keuze. We zijn ervan overtuigd dat het onderwijs dat wij in onze school aanbieden jongeren alle kansen biedt om in de maatschappij een volwaardige positie in te nemen.

Wij streven dagelijks naar een kwaliteitsvol onderwijsniveau, waarbij leerlingen vanuit algemeen vormende richtingen goed voorbereid en met hoge slaagkansen naar het hoger onderwijs gaan. Andere richtingen bereiden hen direct voor op een vlotte tewerkstelling op de arbeidsmarkt. Daarom zoeken we met onze leerkrachten steeds weer naar gevarieerde methoden om leerstof door te geven, voor leerlingen die meer uitdaging wensen én voor zij die af en toe wat meer tijd nodig hebben.

Wij bouwen de schoolinfrastructuur zo uit dat nieuwe (digitale) leermiddelen ten volle kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van de lessen.

Wij organiseren een gevarieerd aanbod aan klassikale en extra-klassikale activiteiten, waarin zoveel mogelijk van ieders talenten worden aangesproken. Naast vakgericht onderwijs wordt er geregeld vakoverschrijdend gewerkt. Binnen bepaalde richtingen brengen praktijkopdrachten en stages de leerlingen op een goed begeleide manier in contact met de werkvloer, waardoor ze een realistische kijk op de arbeidswereld ontwikkelen.

Begeleiding

Wij hebben aandacht voor wie het op een bepaald moment wat moeilijker heeft. Onze leerkrachten, leerlingbegeleiders en directie bieden een luisterend oor en ondersteunen waar nodig.

We willen leerlingen een goede studie- en leerhouding bijbrengen, die hen leert doorzetten als het wat moeilijker gaat en hen leert opnieuw beginnen als het fout ging.

Wij voorzien algemene studiebegeleiding wanneer leerlingen hun schoolwerk moeilijk kunnen plannen en organiseren.

Wij zorgen ook voor de nodige remediëring voor specifieke vakinhouden, rekening houdend met ieders mogelijkheden.

Wederzijds respect

We proberen te handelen in een sfeer van respect en verdraagzaamheid voor andere culturen en religies, en dat op basis van wederkerigheid. We verkiezen communicatie boven confrontatie maar willen onze christelijke visie niet wegsteken. We verwachten dan ook dat wie voor onze school kiest, daar respect voor heeft. We willen jongeren leren omgaan met diversiteit in al zijn aspecten als voorbereiding op de maatschappij waarin ze zullen terechtkomen.

Wij luisteren naar elkaar en hebben respect voor de eigenheid van iedereen.

Open communicatie

Wij streven naar een open communicatie tussen directie, leerkrachten, leerlingen en ouders. Oudercontacten, informatieavonden, gesprekken, ... maken mogelijke problemen bespreekbaar.

We vinden inspraak en betrokkenheid van leerlingen belangrijk en bieden de nodige ondersteuning opdat leerlingen zich kunnen organiseren in open leerlingenraden.

Wij geloven in een nauwe samenwerking met de ouderraad.

Feedback van leerkrachten, leerlingbegeleiders en directie beperkt zich niet enkel tot de cijfers, maar gaat ook over de leefhouding van onze leerlingen. Evaluatiegegevens en aandachtspunten worden meegedeeld via het rapport, in cijfers maar ook in vakcommentaar en commentaar van de klastitularis. Wij moedigen kwaliteiten aan en we spreken leerlingen aan op die punten die kunnen verbeterd worden.

Grenzen verkennen en verleggen

We stimuleren leerlingen geleidelijk aan tot zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid zodat ze als zelfstandige persoonlijkheid hun weg vinden in onze maatschappij. We stimuleren hen om zelf mee op zoek te gaan naar oplossingen en het nodige initiatief te tonen. We geven hen het nodige vertrouwen en maken duidelijk dat groeien enkel kan met vallen en opstaan.

We vinden het essentieel dat leerlingen leren omgaan met grenzen op persoonlijk en maatschappelijk vlak. Wij maken goede afspraken, onder meer vastgelegd in het schoolreglement. Een goede opvolging zorgt voor duidelijkheid.

De school begeleidt jongeren in een overgangsfase die de grondslag legt voor hun verdere leven. De school kan en mag daarin niet alleen staan. Ouders en school moeten dus samenwerken aan een stevige basis. Loslaten en vertrouwen geven zijn daarin twee belangrijke elementen, maar jongeren moeten ook leren zelf verantwoordelijkheid op te nemen. We zijn er van overtuigd dat opvoeding vraagt naar duidelijke afspraken, waarden en normen, zodat jongeren weten wat kan en niet kan.

Christelijke inspiratie

Vanuit onze christelijke inspiratie vinden we dat ieder1 telt. We streven maximale zorg na, maar ook zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid in een gezonde overlegcultuur.

Korte dagelijkse bezinningen zorgen voor een moment van stilte en rust.

Er is ook tijd voor verdieping: wij staan samen met onze leerlingen stil bij fijne gelegenheden, maar willen ook delen in hun verdriet bij droeve gebeurtenissen.

Geïnspireerd door de figuur van Jezus Christus staan we open voor het leed van anderen en voor de kleine bijdrage die wij kunnen leveren tot een betere wereld.

Top
Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken. Meer weten…